Poreska oslobođenja propisuju se zakonom kojim se uvodi odgovarajući javni prihod. U tom kontekstu, oslobođenja od poreza na poklon propisana su članom 21. ZPI, za poklon koji kao poklonoprimac primi: 

-poklonoprimac prvog naslednog reda i supružnik poklonodavca (nezavisno od toga da li se u odnosu na poklonodavca nalazi u prvom ili drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja); 

-poklonoprimac poljoprivrednik drugog naslednog reda koji prima poklon na imovinu koja mu služi za obavljanje poljoprivredne delatnosti, ako je sa poklonodavcem neprekidno živeo u domaćinstvu najmanje jednu godinu pre prijema poklona (bitan uslov je zajednica života, pri čemu nije od uticaja da li je ta zajednica ostvarena u stanu-kući poklonodavca ili poklonoprimca). Uslov je da poklonprimac u roku od pet godina od dana prijema poklona ne promeni zanimanje (ukoliko se to desi dužan je da tu promenu prijavi u roku od 30 dana i da plati porez na poklon). 

Godinom pre prijema poklona, u smislu navedene odredbe, smatra se godina koja prethodi zaključenju ugovora o poklonu, a ako ugovor o poklonu nije zaključen u pisanoj formi – godina pre prijema poklona. 

Domaćinstvom se smatra zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda članova te zajednice. 

Za ostvarivanje poreskog oslobođenja po ovom osnovu nije od uticaja da li je poklonodavac zemljoradnik, da li je poklonoprimac registrovani zemljoradnik, vrsta imovine za obavljanje poljoprivredne delatnosti... 

-poklonoprimac drugog naslednog reda – na jedan na poklon primljeni stan, ako je sa poklonodavcem neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre prijema poklona. Kada poklonoprimac drugog naslednog reda stiče od poklonodavca istovremeno više od jednog stana, porez na poklon se ne plaća na onaj od poklonjenih stanova u kome je poklonoprimac imao prebivalište na dan prijema poklona, a ako ni u jednom od tih stanova nije imao prebivalište – na stan koji je najmanje površine; 

-poklonoprimac na imovinu koja mu je ustupljena u ostavinskom postupku koju bi nasledio da se naslednik-poklonodavac odrekao nasleđa. Odricanje od nasleđa je izjava volje lica pozvanog na nasleđe kojom on odbija da bude naslednik (negativna naslednička izjava). Odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa, uz istovremeno ustupanje naslednog dela. Po prijemu ustupljenog naslednog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se pravila o poklonu. 

-fondacija, na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za ostvarivanje opštekorisnog cilja radi koja je fondacija osnovana; 

-zadužbina, odnosno udruženje, osnovano radi ostvarivanja opštekorisnog cilja u smislu zakona koji uređuje zadužbine, registrovano u skladu sa zakonom – na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za namene za koje je ta zadužbina, odnosno udruženje osnovano; 

-poklonoprimac ambulantnih vozila, specijalnih putničkih vozila za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama, kao i putničkih vozila za taksi i “rent a car” koji su posebno označeni, uz uslov da tu delatnost obavlja još pet godina računajući od dana prijema poklona (ukoliko u tom roku prestane da obavlja delatnost ili otuđi vozilo koje je stakao poklonom, dužan je da tu promenu prijavi nadležnom organu i da plati porez na poklon koji je bio dužan da plati da nije bilo poreskog oslobođenja uvećan za kamatu obračunatu od dana nabavke vozila do dana prijavljivanja promene); 

-Republika Srbija, autonomna pokrajna, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao naslednik, odnosno poklonoprimac; 

-primalac donacije po međunarodnom ugovoru koji je zaključila Republika Srbija, kada je tim ugovorom uređeno da se na dobijen novac, stvari ili prava, neće plaćati porez na poklon; 

-od Republike Srbije, autonomne pokrajne, odnosno jedinice lokalne samouprave.