U skladu sa odredbom člana 14. stav 4. tačka 3) Zakona o porezima na imovinu, kada pravno lice vrednost poklona iskaže u svojim prihodima i uključi ga u osnovicu za oporezivanje porezom na dobit pravnih lica, poreska prijava PPI-3 za utvrđivanje poreza na poklon se ne podnosi i porez na poklon se ne plaća. 

S obzirom da imovina primljena na poklon predstavlja prihod, tj. dolazi do uvećanja sredstava, tako ostvarene prihode poklonoprimac evidentira u poslovnim knjigama i uključuje ih u obračun osnovice za dobit – čime se stiče uslov za izuzimanje tog prihoda od poreza na poklon.

Za izuzimanje poklona iz predmeta oporezivanja porezom na poklon, koji je uključen u osnovicu za oporezivanje porezom na dobit pravnih lica, nije od uticaja: 
-da li pravno lice – poklonoprimac nakon uključivanja prihoda po osnovu poklona u osnovicu za obračun poreza na dobit ostvaruje dobitak ili gubitak; 
-ko je poklonodavac – da je to obveznik PDV ili lice koje nije obveznik PDV;
-vrsta poklona – uz pretpostavku da je reč o poklonu koji je predmet oporezivanja porezom na poklon u smislu člana 14. st. 1. do 3. ZPI; 
-vrednost poklona – pod uslovom da je njegova vrednost koja je u jednoj kalendarskoj godini primljena od jednog istog lica preko 100.000 dinara. 

Posebno napominjemo da pravo na poresko izuzimanje po ovom osnovu ne mogu ostvariti nedobitne organizacije – pravna lica koja nisu osnovana radi ostvarivanja dobiti, već su u skladu sa zakonom osnovana radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih njihovim opštim aktima (ustanove čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajna, jedinica lokalne samouprave, političke organizacije, sindikalne organizacije, komore, crkve i verske zajednice, udruženja, fondacije, zadužbine...). Ova pravna lica nisu obveznici poreza na dobit ako ne ostvaruju prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (član 1. stav. 3 Zakona o porezu na dobit pravnih lica).  

Ako ostvaruju prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga, uz naknadu, ova pravna lica u osnovicu poreza na dobit ne uključuju prihode od poklona, imajući u vidu da se pokloni ne smatraju prihodima ostvarenim na tržištu. S obzirom na to navedeni obveznici prihode po osnovu poklona nisu uključivali u obračun osnovice za porez na dobit, oni nemaju pravo na poresko izuzimanje po tom osnovu (osnov iz člana 14. stav 4. tačka 3) ZPI), već samo ako pravo na izuzimanje ostvare po drugom osnovu.