Pored ugovorene naknade, poslodavac može sa licem koje obavlja poslove po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima da ugovori i naknadu određenih troškova kao što su: naknada za ishranu u toku rada “topli obrok”, naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, troškova službenog putovanja u zemlji i inostranstvu, ako je tu mogućnost predvideo svojim opštim aktom. 

Prema članu 18. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana, ne plaća se porez na zarade na primanja iz stava 1. tač. 1) do 4) ovog člana koja ostvaruju lica koja nisu u radnom odnosu, ali za svoj rad ostvaruju prihode za koje su obveznici poreza na zarade u smislu ovog zakona, a to su: 

- naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju za dolazak i odlazak sa rada – do visine cene mesečne pretplatne karte, odnosno visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.666 dinara; 
- dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa – od 2.201 dinara, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, a najviše do 50 evra dnevno; 
- naknade troškova smeštaja na službenom putovanju, prema priloženom računu; 
- naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu i drugim propisima, odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe – do iznosa 30% cene jednog litra super benzina, a najviše do 6.417 dinara mesečno. 

Prema navedenom, ako se sa licem na privremenim i povremenim poslovima ugovore i isplaćuju troškovi utvrđeni u članu 18. tač. 1) do 4) Zakona o porezu na dohodak građana, iz tih troškova se izuzimaju neoporezivi iznosi kao za zaposlene, propisani u članu 8. tač. 1) do 4). Isplata tih troškova preko neoporezivog iznosa podleže obavezi plaćanja poreza na zarade po stopi od 10% (kao za zaposlene). 

Međutim, ako se sa licem na privremenim i povremenim poslovima ugovori isplata naknade za ishranu u toku rada “topli obrok”, ta isplata ima poreski tretman, kao i ugovorena naknada i na ceo iznos se plaćaju porez i doprinos kao na ugovorenu naknadu. Topli obrok inače i za zaposlene ima karakter zarade na koji se plaćaju porez i doprinos na zarade (nema neoporezivog iznosa), shodno tome i kod privremenih i povremenih poslova ima karakter ugovorene naknade.