Prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici Srbiji ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga: 

-koji je oporeziv PDV; 

-za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV; 

-koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici. 

Pod istim uslovima i obveznik PDV-advokat ima pravo da PDV koji mu je obračunat u prethodnoj fazi prometa odbije kao prethodni porez. To je npr. PDV obračunat na promet usluga davanja u zakup poslovnog prostora u kojem obveznik PDV-advokat ima advokatsku kancelariju, PDV obračunat za promet električne energije, telekomunikacionih i komunalnih usluga i sl. koje prima za potrebe kancelarije u kojoj obavlja delatnost, PDV obračunat za usluge prevoza koje prima za potrebe obavljanja delatnosti i dr. Međutim, obveznik PDV-advokat, u skladu sa odredbama člana 29. Zakona, nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke putničkog automobila, zatim izdataka za reprezentaciju, kao ni nabavke televizora, umetničkih dela i ukrasnih predmeta, tepiha i električnih aparata za domaćinstvo, koje nabavlja za opremanje kancelarije. 

Obveznik PDV-primalac advokatskih usluga, uz ispunjenje opštih uslova propisanih odredbama člana 28. Zakona, ima pravo da PDV obračunat od strane obveznika PDV-advokata odbije kao prethodni porez. Međutim, postavlja se pitanje kako da obveznik PDV-primalac advokatske usluge odredi da li usluge advokata koristi za promet sa pravom odbitka prethodnog poreza ili za promet po osnovu kojeg nema pravo na odbitak prethodnog poreza. To se utvrđuje od slučaja do slučaja, u zavisnosti od karaktera advokatske usluge i toga koju delatnost obavlja obveznik PDV-primalac usluge i za koju namenu prima konkretnu advokatsku uslugu. 

Generalno, smatramo da advokatske usluge treba tretirati kao opšte troškove poslovanja obveznika PDV-primaoca advokatskih usluga. To bi značilo da ako obveznik PDV-primalac advokatskih usluga obavlja delatnost u okviru koje isključivo vrši promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, u tom slučaju ima i pravo da PDV obračunat za advokatske usluge, u potpunosti odbije kao prethodni porez. Suprotno, ako obveznik PDV-primalac advokatskih usluga obavlja delatnost u okviru koje isključivo vrši promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza, nema pravo da PDV obračunat od strane obveznika PDV-advokata odbije kao prethodni porez.  

Ako obveznik PDV-primalac usluga u okviru obavljanja delatnosti vrši i promet sa pravom i promet bez prava na odbitak prethodnog poreza, dužan je da izvrši podelu prethodnog poreza prema ekonomskoj pripadnosti, u skladu sa odredbom člana 30. stav 1. Zakona. Tako npr. kada obveznik PDV-advokat pruža uslugu sačinjavanja ugovora o prometu dobara ili usluga koji je oporeziv PDV ili oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, obveznik PDV-primalac usluge ima pravo da PDV obračunat od strane obveznika PDV-advokata za tu uslugu, odbije kao prethodni porez, s obzirom da se predmetna advokatska usluga ekonomski vezuje za promet koji će obveznik PDV vršiti po predmetnom ugovoru. 

Sa druge strane, ako obveznik PDV prima advokatske usluge u vezi sa prometom dobara ili usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza, nema pravo da PDV obračunat od strane obveznika PDV-advokata odbije kao prethodni porez. Ako obveznik PDV-primalac advokatske usluge u nekom konkretnom slučaju ne može da izvrši podelu prethodnog poreza u skladu sa odredbama člana 30. stav 1. Zakona, ima pravo na srazmerni poreski odbitak u smislu odredaba člana 30. st. 2-5 Zakona.