Predmet oporezivanja porezom po odbitku, u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona, biće prihodi koje nerezidentna pravna lica ostvare od domaćih pravnih lica (kao i preduzetnika koji vode poslovne knjige) po osnovu naknada od: 
-usluga istraživanja tržišta; 
-računovodstvenih i revizorskih usluga; 
-drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja. 

To praktično znači da prihodi koje nerezidentna pravna lica ostvaruju po osnovu svih ostalih usluga neće više biti predmet oporezivanja porezom po odbitku. To dalje znači da domaća pravna lica kada budu isplaćivala naknade stranim pravnim licima po osnovu svih ostalih usluga, neće obračunavati i plaćati porezom po odbitku, niti će pribavljati potvrde o rezidentnosti, niti podnositi bilo kakve poreske prijave po tom osnovu. 

Dakle, predmet oporezivanja porezom po odbitku, kada su usluge nerezidentnih pravnih lica u pitanju, značajno je sužen, tj. sveden samo na tri vrste usluga. To ukazuje da je predmet oporezivanja u manjoj meri i proširen, budući da će navedene usluge (istraživanje tržišta, računovodstvene i revizorske usluge, kao i pravno i poslovno savetovanje) biti predmet oporezivanja bez obzira da li se te usluge pružaju ili koriste u Republici Srbiji ili u inostranstvu. 

Prilikom praktične primene novih pravila, obveznici bi trebalo prvo da utvrde kakva je sadržina konkretnog ugovora, a zatim da utvrde da li taj konkretan ugovor (na osnovu koga se vrši plaćanje nerezidentnom licu) u sadržinskom smislu odgovara opisu neke od usluga koje su utvrđene Pravilnikom. 

Drugim rečima, za potrebe utvrđivanja da li je prihod po osnovu neke usluge koje pruža nerezidentno pravno lice predmet oporezivanja ili ne (da li spada u neku od propisanih usluga) bitna je sadržina ugovora, a ne naziv ugovora.