Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa propisana je odredbama čl. 36. do 40. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. U skladu sa ovim odredbama, najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa se primenjuje i na naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima na isti način, kao i kod obračuna doprinosa na zarade iz radnog odnosa. 

Takođe, na isti način se primenjuje najniža osnovica i u slučaju kada se kod isplate ugovorene naknade steknu uslovi za primenu srazmernog dela najniže osnovice. 

Najviša mesečna osnovica doprinosa primenjuje se i kod obračuna i plaćanja doprinosa na naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima. To znači da ako je bruto naknada koja se isplaćuje veća od najviše osnovice doprinosa koja se primenjuje u momentu obračuna i plaćanja doprinosa, doprinosi se obračunavanju i plaćaju na najvišu osnovicu doprinosa, dok se porez plaća na ugovorenu bruto naknadu. 

Međutim, zakonom nije predviđena mogućnost da se doprinosi obračunavaju na srazmerni deo najviše osnovice, pa u tom smislu, ako se steknu uslovi da jedno lice radi po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima kod dva poslodavca i ostvaruje naknadu koja je pojedinačno kod svakog poslodavca veća od najviše osnovice za plaćanje doprinosa, svaki poslodavac plaća doprinose na najvišu osnovicu u punom iznosu, a na kraju godine osiguranik ima pravo na povraćaj više plaćenog doprinosa, ako je osnovica na koju je plaćen doprinos po svim osnovama veća od najviše godišnje osnovice.