Postavlja se pitanje ako obveznik PDV obračunava tromesečnon01.07.2020. godine, ostvari ukupan promet veći od 50.00.00 dinara, kada treba da podnese zahtev za prelazak sa tromesečnog  na mesečno plaćanje PDV?

Odgovor na ovo pitanje se nalazi u odredbi člana 48. Zakona o porezu na dodatu vrednost, poreski period za koji se obračunava PDV, predaje poreska prijava i plaća PDV je kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci  ostvario ukupan promet  veći od 50.000.00, kao i za obveznika 36 a ovog zakona.

Iz ovoga se može zaključiti da:

-        Da se obvezniku PDV koji podnosi poreske prijave obračunava i plaća PDV tromesečno, a koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.00 dinara, poreski period menja u kalendarski mesec po sili zakona i da ovaj obveznik podnosi poreske prijave , obračunava i plaća PDV  mesečno počev od meseca po isteku kalendarskog tromesečja u kojem je ostvario ukupan promet veći od 50.000.00 dinara.

Iz svega navedenog sledi da ako je obveznik PV ostvario ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci veći od 50.000.00 dinara 1.jula 2020.poreski period za ovog obveznika je kalendarski mesec po isteku tromesečja jul-septembar2020.godine.

Isto tako, odredbom člana 51a stav 1. Zakona propisano je da je obveznik PDV dužan da pismeno obavesti nadležni poreski organ o izmenama podataka iz evidencione prijave koji su od značaja za obračunavanje i plaćanje PDV najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka izmene.

Prema odredbama člana 7. stav 2 Pravilnika , podacima od značaja za oporezivanje iz stava 1. ovog člana smatraju se podaci o identifikaciji podnosoca evidencione prijave, iznosu ukupnog prometa, bez PDV , kao i podaci o poreskom pomoćniku.

Obveznik ima dužnost da obavesti Poresku upravu o proemni iznosa ukupnog prometa, bez PDV, u slučaju kada zbog promena tog iznosa dolazi do promene poreskog perioda , u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Dakle obveznikkoji PDv obračunava i plaća tromesečno, a koji ostvari ukupan promet veći od 50.000.00 dinara, ima obavezu da u roku od 5 dana dostavi obaveštenje Poreskoj upravi o tome, putem elektronske forme preko portala Poreske uprave.