Porezu na dohodak građana principijelno podležu prihodi koji čine dohodak fizičkih lica, kao i fizičkih lica-preduzetnika, i to: 
-preduzetnika koji vode poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo, 
-preduzetnika koji vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana tj. “prosto” knjigovodstvo, kao i
-preduzetnika koji porez na dohodak građana plaćaju na paušalno utvrđeni prihod (dalje: preduzetnici “paušalci”). 

Kada navedena lica prime na poklon stvari i/ili prava pobrojana u članu 14. ZPI (tj. koja su predmet oporezivanja porezom na poklon) koja su izuzeta od poreza na dohodak građana u skladu sa članom 9. Zakona o porezu na dohodak građana, za te prihode ne podnose poresku prijavu PPI-3 i porez na poklon ne plaćaju. 

Reč je o primanjima po osnovu: 
-propisa o pravima ratnih invalida; 
-roditeljskog i dečijeg dodatka; 
-naknada za tuđu pomoć i negu i naknada za telesno oštećenje; 
-naknada za vreme nezaposlenosti i druge vrste naknade koje, u okviru programa i mera aktivne politike zapošljavanja, plaća Nacionalna služba za zapošljavanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti; 
-materijalnog obezbeđenja u skladu sa zakonom; 
-naknada iz zdravstvenog osiguranja, osim naknade zarade (plate); 
-naknada iz osiguranja imovine, izuzev naknada iz osiguranja za izmaklu korist, kao i naknada iz osiguranja lica kojima se nadoknađuje pretrpljena šteta, ukoliko ona nije nadoknađena od štetnika; 
-naknada iz materijalne i nematerijalne štete, izuzev naknade za izmaklu korist i naknade zarade (plate), odnosno naknade za izgubljenu naknadu (platu); 
-pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – do 64.162 dinara; 
-pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vandrednih događaja; 
-organizovanje socijalne i humanitarne pomoći; 
-stipendija i kredita učenika i studenata – u mesečnom iznosu od 11.000 dinara; 
-naknade za ishranu – hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – u mesečnom iznosu do 9.031 dinar; 
-naknada i nagrada za rad osuđenih lica i maloletnih učinilaca krivičnih dela u kazneno-popravnim ustanovama; 
-naknada i nagrada za rad pacijenata u psihijatrijskim ustanovama; 
-uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje je privredno društvo dužno da plati za osnivača, odnosno svog člana u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje; 
-penzija i invalidnina koje se ostvaruju po osnovu prava iz obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno vojnog osiguranja; 
-otpremnine kod odlaska u penziju – do iznosa koji je kao najniži utvrđen zakonom kojim se uređuje rad; 
-otpremnine, odnosno novčane naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba u skladu sa zakonom kojim se uređuje način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru – do iznosa koji je utvrđen tim zakonima; 
-otpremnina koja se isplaćuje licu kome prestaje radni odnos u procesu rešavanja viška zaposlenih u postupku privatizacije u skladu sa aktom Vlade kojim se utvrđuje program za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije – do iznosa utvrđenih tim programom; 
-naknada za rad hranitelja i naknada za izdržavanje korisnika u hraniteljskoj porodici; 
-naknada koje se, u skladu sa propisima kojima se uređuje Vojska Srbije, isplaćuju vojnicima na služenju vojnog roka, učenicima i kadetima vojnoškolske ustanove i licima na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire; 
-naknade koje se, u skladu sa propisima kojima se uređuju unutrašnji poslovi, isplaćuju studentima visokoškolske ustanove osnovane za ostvarivanje studijskih programa za potrebe policijskog obrazovanja; 
-premija, subvencija, regresa i drugih sredstava koja se u svrhu podsticanja razvoja poljoprivrede, iz budžeta Republike, autonomne pokrajine i lokalne samouprave plaćaju, odnosno isplaćuju na poseban namenski račun nosiocu porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji je upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast; 
-PDV nadoknade, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost; 
-nagrada učenicima i studentima ostvarenim za postignute rezultate tokom školovanja i obrazovanja, kao i osvojenih na međunarodnim i takmičenjima u okviru obrazovnog sistema; 
-naknade za troškove volontiranja koju ostvaruje volonter, u skladu sa zakonom kojim se uređuje volontiranje; 
-novčane pomoći fizičkim licima koja služe za lečenje u zemlji ili inostranstvu, u visini stvarnih troškova lečenja, dokumentovano računima zdravstvene ustanove koja je lečenje izvršila; 
-naknada za rad članova biračkih i glasačkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana, kao i naknada za rad na popisu stanovništva – do 5.000 dinara u okviru istog izbornog ciklusa, odnosno popisa stanovništva. 

Kada fizička lica prime na poklon stvari i/ili prava pobrojana u članu 14. ZPI (tj. koja su predmet oporezivanja porezom na poklon), odnosno bez obaveze protivčinidbe ostvare prihode koji su predmet oporezivanja porezom na dohodak građana, za te prihode ne podnose poresku prijavu PPI-3 i porez na poklon ne plaćaju. Dakle, nije neophodno da je na to primanje plaćen porez na dohodak građana, već je to primanje predmet oporezivanja porezom na dohodak građana, što znači da se porez na poklon ne plaća ni ako se na to primanje ostvari pravo na poresko oslobađanje u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana.