Obveznik PDV  koji je obračunao PDV  za promet dobara i usluga drugom obvezniku PDV koji je po tom sonovu imao pravo na odbitak prethodnog poreza, može da smanji iznos PDV obračunatog za taj promet pod uslovom da ga je primalac dobara  ili usluga pismeno obavestio  o izvršenoj ispravci  odbitka prethodnog poreza, odnosno da iskazani  PDV nije koristio kao prethodni porez.

Predmetno obaveštenje je ranije u praksi izdavano uglavnom tako što je primerak dokumenta o smanjenju osnovice , koji sadrži izjavu o ispravci odbitka prethodnog poreza primalac potpisivao i vraćao obvezniku koji je izvršio promet.

 Sada nakon početka primene propisa o elektronskom fakturisanju, a s obzirom da se dokument o smanjenu osnovice i PDV drugom obvezniku PDV uglavnom izdaje preko SEF-a, postavlja se pitanje na koji način primalac može obavestiti obveznika koji je izvršio promet o ispravci odbitka prethodnog poreza.

S obzirom da se ovo obaveštenje ni tehnički nije moguće dostaviti preko SEF-a, ono se dostavlja izvan SEF-a, kao poseban dokument. Obaveštenje o ispravci odbitka prethodnog poreza, može se izdati u ppirnoj formi ili dostaviti elektronskim putem. Sadržina ovog obaveštenja nije propisana ali je potrebno da postoje podaci o izdavaocu i primaocu , podatke o prometu na koji se odnosi , podatak o iznosu prethodno ispravljenog prethodnog poreza ili izjavu da nije korišćen prethodni porez po određenom računu ili računima, kao i o datumu izdavanja dokumenta.

Kada je u pitanju smanjenje PDV za promet dobara  ili usluga za koji je poreski dužnik primalac dobara i usluga, za koji je poreski dužnik primalac dobara ili usluga, primalac dobara i usluga ima pravo da smanji iznos obračunatog PDV-a:

- ako mu je obveznik PDV koji je izvršio promet dobara i usluga dostavio dokument o smanjenju osnovice i

- ako je izvršio ispravku odbitka  prethodnog poreza po tom osnovu.

Kada je obveznik PDV poreski dužnik  za promet stalnog lica, potrebno je:

            - da je ispravio odbitakprethodnog poreza;

           -  da poseduje dokument  kojim se potvrđuje  da je smanjena naknada

U slučaju kada je poreski dužnik za promet koji mu je izvršen i kada je prilikom obračuna PDV koristio pravo na odbitak prethodnog poreza, obveznik će u praksi istvremeno smanjiti  i iznos obračunatog PDV i prethodnog poreza.

Prema tome, oobveznik PDV – primalac dobara i usluga  je dužan da izvrši  ispravku odbitka  prethodnog poreza, koji je ostvario po tom osnovu.

Ako se to iz bilo kog razloga ne uradi  u poreskom periodu  u kojem je doćlo do smanjenja osnovice i PDV dužan je da iznese izmenjenu poresku prijavu PDV za poreski period kada je nastala obaveza ispravke.

 

 

            

-