KEPU knjiga je paralela trgovačke knjige u maloprodaji, kako bi se ulaz i izlaz robe evidentirali po maloprodajnim cenama. Mnogi smatraju da je KEPU knjiga suvišna, ali će inspekcija kazniti svakoga ko u posedu nema KEPU knjigu.

KEPU knjigu proverava samo tržišna inspekcija, a u Zakonu već nekoliko godina postoji predlog da se ova knjiga ukine. Vodjenjem KEPU knjiga je osmišljeno da inspektorima olakša izvršenje kontrole. 

Kako bi KEPU knjiga pravilno radila neophodno je da postoji jedan referentni cenovnik u dinarima za određeno veleprodajno skladište – cena bez PDV-a.

Na svim dokumentima prijema, prenosa i izdavanja neophodno je upisati cenu koja je trenutno važeća u referentnom cenovniku.

Vođenje KEPU knjige
Sve promene koje se odnose na cene u cenovniku koji je referentan, vrše se samo preko dokumenata nivelacije, jer može da se desi da u skladištu ima zaliha robe. 

Prilikom izdavanja sa veleprodajnog skladišta na dokument izdavanja beleži se prodajna cena (cena bez PDV)koja je važeća u tom trenutku u referentnom cenovniku a takođe se beleži i cena po kojoj je roba prodata.
Ukoliko se vrši prekucavanje prodajne cene direktno na domunetu izdavanja, javiće se razlika u ceni po kojoj se roba zadužuje na veleprodajno skladište iz referentnog cenovnika, i cene po kojoj je roba prodata naznačenoj na dokumentu izdavanja.