Jul

10

2014

Porez na dobit po odbitku na prihode

Porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentni obveznik od rezidentnog pravnog lica, između ostalog po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu...

Detaljnije

Maj

27

2014

Poreski tretman prometa novih motornih vozila

Poreski tretman prometa novih motornih vozila, odnosi se na pravo poreskog obveznika na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke ovih dobara namenjenih za dalju prodaju nezavisno od toga da li je reč o putničkim automobilima ili drugim motornim vozilima...

Detaljnije

Maj

27

2014

Promet motornih vozila kao predmet oporezivanja PDV

Promet motornih vozila, smatra se prometom dobara i predmet je oporezivanja PDV, ako u konkretnom slučaju za promet motornog vozila koji vrši obveznik PDV nije propisano poresko oslobođenje, na taj predmet se obračunava i plaća PDV u skladu sa Zakonom...

Detaljnije

Novembar

08

2013

Poreska prijava za porez po odbitku

Poreska prijava za porez po odbitku u primeni od 01.januara 2014. godine. Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku su propisana tri obrasca PPP - PD, PP - PDS i PPP - PO, kojima se utvrđuju nova pravila za zbirne i pojedinačne poreske prijave...

Detaljnije

Jun

28

2013

Radni odnosi i zarade

Radni odnosi i zarade zaposlenog. Zarada zaposlenog se utvrđuje prema poslovima koje on obavlja na radnom mestu na koje je raspoređen...

Detaljnije

Maj

15

2013

Poreske stope u izdavackoj delatnosti

Poreske stope koje se primenjuju na promet u izdavačkoj delatnosti odnose se na udžbenike i nastavna sredstva, dnevne novine, monografske i serijske publikacije...

Detaljnije

April

30

2013

Predmet oporezivanja

Predmet oporezivanja koji se odnosi na izdavačku delatnost može biti organizovan kao samostalna delatnost u okviru pravnog lica...

Detaljnije

Jun

18

2012

Obracun zarada

Obračun zarada odnosno plata zaposlenih u firmi za vas će obaviti knjigovodstvena agencija Tio Trade. Prilikom obračuna zarada, potrebno je popuniti određene obrasce i voditi kadrovsku evidenciju...

Detaljnije

Mart

21

2012

Obracun poreza i doprinosa

Obračun poreza i doprinosa odnosi se na obavezno socijalno osiguranje, kao i na lična primanja po osnovu zaposlenja. Obračun poreza i doprinosa vrši se na osnovu evidencije o isplaćenim ličnim primanjima, kao i obračunatim i plaćenim...

Detaljnije

Decembar

28

2011

Obračuni zarada

Obračuni zarada odnose se na obračunavanje plata i drugih zarada zaposlenih. Ukoliko ste vlasnik firme, preduzeća ili radnje i imate radnike, morate imati knjigovođu koji će biti zadužen za obračune zarada, naknada...

Detaljnije

Oktobar

04

2011

Računovodstvene usluge

Računovodstvene usluge pružaju se malim, velikim i srednjim preduzećima, a podrazumevaju sve usluge od knjiženja dokumentacije pa sve do izrade godišnjih finansijskih izveštaja. Računovodstvene usluge obuhvataju...

Detaljnije

Avgust

24

2011

Sastavljanje godisnjeg obracuna

Bez obzira na veličinu preduzeća i njegovu delatnost, za pravilno poslovanje, potrebno je da se vodi evidencija o aktivnostima tog preduzeća, a to podrazumeva da se redovno mora obavljati sastavljanje...

Detaljnije

Jul

09

2011

Obračun amortizacije osnovnih sredstava

Amortizacija predstavlja materijalno trošenje osnovnih sredstava, i predstavlja novčani iznos koji se posebno odvaja za obnavljanje starih sredstava. Iznos amortizacije moraju svi da obračunavaju. Osnovna sredstva imaju svoj...

Detaljnije

Maj

30

2011

Obračunavanje plate

Kada je obračunavanje plate u pitanju, ono je svakoga meseca isto bez obzira na to koliko je mesec imao radnih dana. To znači da zaposleni na kraju svakog meseca dobijaju istu platu. Plate se obračunavaju u računovodstvu...

Detaljnije

April

22

2011

Obračun plata

Do skoro je bilo obavezno da poslodavac pravi godišnji obračun plata za zaposlene, samo u slučajevima neredovnih isplata, i to u slučajevima da zaposleni godinu dana nisu menjali prebivalište. Po novom Zakonu o porezu...

Detaljnije

Oktobar

10

2010

Cene računovodstvenih usluga

Cene računovodstvenih usluga zavise od računovodstvenih agencija, ali se uglavnom određuju na samom početku saradnje. Cene računovodstvenih usluga se formiraju na osnovu podataka koje klijent dostavi računovodstvenoj agencii. Računovodstvene usluge se obračunavaju odnosno ugovaraju na mesečnom nivou koji ostaje uglavnom nepromenljiv.

Detaljnije