Tio Trade d.o.o. je knjigovodstvena agencija koja svojim dugogodišnjim iskustvom u vođenju knjiga brojnim klijentima iz zemlje i inostranstva, pre svega preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, potvrđuje svoju izuzetnu profesionalnost, ozbiljnost i stručnost. Naš stručni tim vrši za Vas sledeće usluge: Vođenje glavne knjige, obračun poreza na dodatu vrednost, vođenje poreskih evidencija, popis, amortizacija osnovnih sredstava, analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki, izrada završnog računa, sastavljanje periodičnih izveštaja za banke i druge organizacije, vođenje blagajne, obračun zarada, naknada, doprinosa, regulisanje staža osiguranika, prijava i odjava zaposlenih i osnivača, obračun ugovora o delu i autorskih honorara, robno poslovanje - veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, izrada statistike finansijskih računa, obračun kamata, priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica, aktivno sarađujemo pri svim pregledima inspekcije.

Najnovija dešavanja

Druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja

Prema odredbi člana 4. Pravilnika, drugim uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja smatraju se usluge koje se odnos...Usluge istraživanja tržišta kao predmet oporezivanja

Prva usluga koja je navedena kao predmet oporezivanje jesu usluge istraživanja tržišta. Prema odredbi člana 2. stav 1. Pravilnika, uslugama istraživanja tržišta smatraju se usl...Predmet oporezivanja porezom po odbitku u skladu sa novim pravilima

Predmet oporezivanja porezom po odbitku, u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona, biće prihodi koje nerezidentna pravna...Nova pravila oporezivanja porezom po odbitku prihoda koje ostvaruju nerezidentna pravna lica po osnovu usluga

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica izmenjen je član 40. stav 1. tačka 5) tog zakona, kojim se uređuje oporezivanje porezom po odbitku prihoda ...Promet usluga prevoza koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu

Slobodna zona je deo teritorije Republike Srbije koji je posebno ograđen i označen, a na kome se obavljaju delatnosti pod uslo...Ko se smatra pružaocem usluge prevoza dobara i ima pravo na poresko oslobođenje?

Prema odredbi člana 2. Stav 4. Pravilnika, obveznikom koji vrši usluge prevoza dobara, u smislu ovog pravilnika, smatra se obveznik koji faktički vrši prevoz dobara, kao i svak...Poreska oslobođenja kod prometa usluga prevoza dobara

Promet dobara i usluga koji je predmet oporezivanja PDV, oporeziv je PDV osim ako je za konkretan promet propisano poresko osl...Mesto prometa usluga prevoza dobara

Mesto prometa usluga prevoza određuje se prema mestu gde se obavlja prevoz. To znači da u ovom slučaju nije od značaja ko vrši promet usluge, tj. ko je prevoznik, niti kome se ...Oporezivanje usluga prevoza dobara porezom na dodatu vrednost

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje u...Uticaj uzimanja iz poslovne imovine za privatne potrebe na poreski bilans preduzetnika

Kada preduzetnik vrši uzimanje iz poslovne imovine za privatne potrebe, prema odredbi člana 37b stav 1. ZPDG, definiše se kao poslovni prihod. Jezičkim tumačenjem ove predmetne...Pravo preduzetnika da raspolaže novcem sa poslovnog računa

Za razliku od vlasnika privrednog društa, preduzetnik nije uslovljen postojanjem dobiti, kako bi mogao da podiže novac sa posl...Poreski aspekt uzimanja iz poslovne imovine preduzetnika za njegove privatne potrebe

Poslovna imovina preduzetnika i njegova lična imovina predstavljaju jedinstvenu pravnu i ekonomsku celinu. Drugim rečima, preduzetnik nije poseban pravni subjekt, već samo form...