Tio Trade d.o.o. je knjigovodstvena agencija koja svojim dugogodišnjim iskustvom u vođenju knjiga brojnim klijentima iz zemlje i inostranstva, pre svega preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, potvrđuje svoju izuzetnu profesionalnost, ozbiljnost i stručnost. Naš stručni tim vrši za Vas sledeće usluge: Vođenje glavne knjige, obračun poreza na dodatu vrednost, vođenje poreskih evidencija, popis, amortizacija osnovnih sredstava, analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki, izrada završnog računa, sastavljanje periodičnih izveštaja za banke i druge organizacije, vođenje blagajne, obračun zarada, naknada, doprinosa, regulisanje staža osiguranika, prijava i odjava zaposlenih i osnivača, obračun ugovora o delu i autorskih honorara, robno poslovanje - veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, izrada statistike finansijskih računa, obračun kamata, priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica, aktivno sarađujemo pri svim pregledima inspekcije.

Najnovija dešavanja

Uticaj novih pravila na interni obračun PDV

U slučajevima kada domaća pravna lica primaju usluge iz inostranstva, najčešće imaju obavezu internog obračuna PDV, u skladu s...Upotreba UIDO u kontekstu novih pravila

Imajući u vidu da je predmet oporezivanja porezom po odbitku po osnovu prihoda nerezidentnih pravnih lica od usluga znatno sužen, u praksi će primena UIDO kada su ovi prihodi u...Primena novih pravila na sve isplate koje se vrše počev od 01.04.2018.

U skladu sa novonastalom situacijom, postavlja se pitanje koji je momenat relevantan za primenu novih pravila – da li momenat ...Nerezidentna pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

Kada su u pitanju prihodi koje ostvaruju pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom na njih se ne odnose navedene izmene. Naime, prihodi ovih pravnih lic...Razlika između autorske naknade i naknade od usluga

Jedno od čestih, i u mnogim slučajevima, kompleksnih pitanja jeste kako razlikovati autorske naknade i naknade od usluga. Ovo ...Ostali prihodi nerezidentnih pravnih lica koji se oporezuju po nepromenjenim pravilima

U skladu sa članom 40. stav 1. Zakona, pored prihoda od usluga, predmet oporezivanja porezom po odbitku su i prihodi koje nerezidentna pravna lica ostvaruju od rezidentnih prav...Druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja

Prema odredbi člana 4. Pravilnika, drugim uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja smatraju se usluge koje se odnos...Usluge istraživanja tržišta kao predmet oporezivanja

Prva usluga koja je navedena kao predmet oporezivanje jesu usluge istraživanja tržišta. Prema odredbi člana 2. stav 1. Pravilnika, uslugama istraživanja tržišta smatraju se usl...Predmet oporezivanja porezom po odbitku u skladu sa novim pravilima

Predmet oporezivanja porezom po odbitku, u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona, biće prihodi koje nerezidentna pravna...Nova pravila oporezivanja porezom po odbitku prihoda koje ostvaruju nerezidentna pravna lica po osnovu usluga

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica izmenjen je član 40. stav 1. tačka 5) tog zakona, kojim se uređuje oporezivanje porezom po odbitku prihoda ...Promet usluga prevoza koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu

Slobodna zona je deo teritorije Republike Srbije koji je posebno ograđen i označen, a na kome se obavljaju delatnosti pod uslo...Ko se smatra pružaocem usluge prevoza dobara i ima pravo na poresko oslobođenje?

Prema odredbi člana 2. Stav 4. Pravilnika, obveznikom koji vrši usluge prevoza dobara, u smislu ovog pravilnika, smatra se obveznik koji faktički vrši prevoz dobara, kao i svak...