Tio Trade d.o.o. je knjigovodstvena agencija koja svojim dugogodišnjim iskustvom u vođenju knjiga brojnim klijentima iz zemlje i inostranstva, pre svega preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, potvrđuje svoju izuzetnu profesionalnost, ozbiljnost i stručnost. Naš stručni tim vrši za Vas sledeće usluge: Vođenje glavne knjige, obračun poreza na dodatu vrednost, vođenje poreskih evidencija, popis, amortizacija osnovnih sredstava, analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki, izrada završnog računa, sastavljanje periodičnih izveštaja za banke i druge organizacije, vođenje blagajne, obračun zarada, naknada, doprinosa, regulisanje staža osiguranika, prijava i odjava zaposlenih i osnivača, obračun ugovora o delu i autorskih honorara, robno poslovanje - veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, izrada statistike finansijskih računa, obračun kamata, priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica, aktivno sarađujemo pri svim pregledima inspekcije.

Najnovija dešavanja

Podnošenje poreske prijave poreza na poklon

Kada postoji predmet oporezivanja porezom na poklon (tj. kada je poklonoprimac na poklon primio stvar ili pravo koje je predme...Poreska osnovica i poreska stopa

Porez se utvrđuje na osnovicu koju čini tržišna vrednost na poklon primljene imovine, na dan nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje nadležna organizaciona jedinica Poreske upr...Obveznik poreza na poklon

Kad ne postoji predmet oporezivanja porezom na poklon, ne postoji ni obveznik poreza po tom osnovu. Međutim, na prenos bez nak...Izuzimanje od oporezivanja poklona čija je vrednost do 100.000 dinara

Od oporezivanja porezom na poklon izuzet je poklon novca, prava, odnosno stvari koja su predmet oporezivanja porezom na poklon, osim nepokretnosti, koji poklonoprimac primi na ...Prenos dobitka u igri na sreću sa organizatora igre na dobitnika

Kada dobitnik u igri na sreću, organizovanoj saglasno zakonom kojim se uređuju igre na sreću, ostvari dobitak, sticanje tog do...Slučajevi kada se prihod fizičkog lica izuzima od oporezivanja porezom na poklon

Porezu na dohodak građana principijelno podležu prihodi koji čine dohodak fizičkih lica, kao i fizičkih lica-preduzetnika, i to: -preduzetnika koji vode poslovne knjige u sklad...Pokloni koji su izuzeti od oporezivanja kada se taj prihod uključuje u osnovicu za oporezivanje dobiti pravnih lica

U skladu sa odredbom člana 14. stav 4. tačka 3) Zakona o porezima na imovinu, kada pravno lice vrednost poklona iskaže u svoji...Izuzimanje iz predmeta oporezivanja poklona na koji se plaća PDV

Navedeno poresko izuzimanje otklanja mogućnost da se jedan isti prenos oporezuje i PDV-om i porezom na poklon. Kada određeni prenos bez naknade podleže plaćanju PDV, taj prenos...Predmet oporezivanja porezom na poklon

Predmet oporezivanja porezom na poklon su: -pravo svojine i druga prava na nepokretnosti na koja se plaća porez na imovinu (np...Oporezivanje poklona porezom na nasleđe i poklon

Porez na nasleđe i poklon propisan je kao jedan poreski oblik, s obzirom na sličnost poreza na nasleđe i poreza na poklon u fiskalnom sistemu, uzrokovanu činjenicom da se u oba...Poreski tretman troškova koji se isplaćuju licu koje obavlja poslove po ugovoru

Pored ugovorene naknade, poslodavac može sa licem koje obavlja poslove po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima da ugov...Primena najniže i najviše osnovice za obračun doprinosa kod lica koja nisu u radnom odnosu

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa propisana je odredbama čl. 36. do 40. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. U skladu sa ovim odredbama, najniža ...